BMW Charging’i üldtingimused

Definitsioonid

Järgnevad jutumärkide vahel asuvad suure algustähega sõnad ja väljendid on määratud terminid, ning käesolevates Tingimustes on neil järgmised määratud tähendused.

„Laadimisteenus“: „BMW Charging“ nimeline laadimisteenus, mille abil klient saab leida laadimisjaamu ja laadida neis ning mis esitab laadimisprotsesside kohta arveid.

„Laadimisteenuse konto“: laadimisteenuse kliendikonto.

„Laadimisteenuse kliendiala“: laadimisteenuse kliendiala, kus klient saab vaadata oma lepingut ja laadimisandmeid ning samuti arveid ja konto seadeid.

„Laadimisteenuse leping“: käesolevate Tingimuste kohaselt koostatud leping.

„Laadimiskaart“: laadimisteenuse RFID-kaart, mis annab kliendile juurdepääsu ja laadimisvõimaluse enamikus laadimisjaamades.

„Laadimisrakendus“: laadimisteenuse rakendus, mis annab kliendile juurdepääsu ja laadimisvõimaluse enamikus laadimisjaamades.

„Laadimisteenuse veebisait“: laadimisteenuse veebisait https://www.bmw-public-charging.com, kus klient saab registreerida oma laadimisteenuse konto.

„Laadimisteenuse tariifilehekülg“: laadimisteenuse veebisait https://www.bmw-public-charging.com/web/bmw-ee/tariffs, kus klient saab vaadata oma laadimisteenuse tariife.

„Laadimisteenuse partner“: laadimisjaamade, mida kliendid saavad kasutada laadimisteenusega elektrisõidukite laadimiseks, operaatorid.

1. Laadimisteenus

1.1. Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) reguleerivad Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berliin, Saksamaa („DCS“) poolt kliendile pakutavaid BMW ja BMW i marki elektriautode ja võrgust laetavate hübriidautode laadimisinfrastruktuuri infoteenuseid ja tehnilisi juurdepääsulahendusi koondnimetusega Laadimisteenus. Laadimisteenuse kasutamise eeltingimuseks on BMW ConnectedDrive konto olemasolu. Üldtingimustes kasutatav mõiste „klient“ tähistab kõiki isikuid sõltumata soost.

1.2. Üldtingimuste uusim versioon ning uusimad andmed pakutavate hinnapakettide kohta on kättesaadavad, allalaaditavad ja prinditavad laadimisteenuse veebisaidilt. Vastavalt punktile 2.2 teavitatakse klienti teksti kujul tema antud aadressil saadetud e-kirjaga teenuse üldtingimuste, nende põhjal sõlmitud Laadimisteenuse lepingu ja kliendiga kokkulepitud tariifide kõigist muudatustest, mis on tingitud õigusaktide muudatustest, kohtupraktika muudatustest või turutingimuste muudatustest, ja tuuakse ära täpsed viited asjakohastele muudatustele. Muudatused loetakse jõustunuks, kui klient ei ole esitanud nende suhtes vastuväiteid ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest. DCS teavitab klienti muudatuste õiguslikest tagajärgedest tähtaja kulgemahakkamisel. Eespool kirjeldatud protseduur kohaldub ka kliendiga kokkulepitud tariifi muudatustele.

1.3. DCS teeb koostööd laadimisjaamade operaatoritega (edaspidi Laadimisteenuse partner). Laadimisteenuse partnerite laadimisjaamu saab vaadata Laadimisteenuse veebisaidilt, Laadimisrakendusest ja muudest kanalitest (edaspidi „Kasutajaliidesed“), kus need on eraldi tähistatud, eristamaks neid teistest, Laadimisteenuse võrku mittekuuluvatest laadimisjaamadest. Osa nimetatud infost on kättesaadav vaid sisseloginud kasutajatele.

1.4. Laadimisteenuste sisu:

a) Kasutajaliideste kaudu saab vaadata laadimisteenuse partnerite laadimisjaamu (staatilist infot) ning teatud andmeid laadimisjaamade kasutuse kohta (nt dünaamiline info kättesaadavuse ja hindade kohta); Teabele kohalduvad punktis 5.4 kirjeldatud piirangud.

b) laadimisteenuste partnerite laadimisjaamades saab pärast autentimist (vt punkt 6.1) laadida ning igakuiselt esitatakse arve koos üksikasjaliku ülevaatega kõikidest laadimistest.

1.5. Laadimisteenuse ja selle kasutamise üksikasjalikum kirjeldus on kättesaadav laadimisteenuse veebisaidil.

1.6. Saksamaal puuduvad praeguse seisuga kogu territooriumi katvad laadimiskoha operaatorite laadimis- ja arvelduslahendused, mis vastaksid kalibreerimise õigusakti nõuetele. Teenuste osutamisel kasutame laadimiskohtade operaatoritelt saadud andmeid. See võib teatud juhtudel kaasa tuua muu hulgas erinevusi laadimismahtudes ja võetavates tasudes. Küsimuste korral palume meiega ühendust võtta.

2. Lepingu sõlmimine ja tellimuse esitamine

2.1. Klient saab laadimisteenuse  tellimuse esitada laadimise veebisaidil. Kohaldatakse Üldtingimuste versiooni, millega klient on laadimisteenuse tellimisel või siis hiljem sõnaselgelt nõustunud. DCS võib pakkuda kliendile lisateenuseid, näiteks eritingimusi juurdepääsuks laadimispunktidele või juurdepääsuks kolmanda poole laadimiskoha operaatorite laadimisjaamadele (edaspidi „Paketid“). Selliste pakettide suhtes kehtivad samuti käesolevate Üldtingimuste sätted.

2.2. Kliendid, kellel on BMW ConnectedDrive‘i konto, saavad liituda laadimisteenusega laadimisteenuse veebiaadressil, sisestades oma aadressi ja makseandmed. Neid andmeid saab hiljem parandada või uuendada laadimisteenuse kliendikonto alal või klienditeeninduse kaudu. Kliendid, kes pole veel loonud endale BMW ConnectedDrive'i kontot, peavad enne laadimisteenusega liitumist omale konto looma.

2.3. Kõiki laadimisteenuse kliendikonto jaotises sisestatavaid andmeid, sealhulgas makseandmeid või krediitkaardi andmeid, aadresse ja e-posti aadresse, kaitstakse automaatselt SSL-protokolli (Secure Sockets Layer) või muude moodsate krüptimismeetoditega.

2.4. Maksmiseks saab kasutada krediitkaarti või muid registreerimise käigus kliendi valitud makseviise.

2.5. Ärikliendid saavad piisava krediidivõime korral maksta laadimisteenuste eest ka pangaülekandega, tehes seda esitatavate arvete alusel. Selleks peab äriklient esitama taotluse arve alusel tasumiseks ning esitama DCS-ile äriregistri väljavõtte või muu sarnase ametliku tõendi. Arve alusel tasumise taotluse saab esitada registreerimise käigus või klienditeeninduse kaudu. Äriklientideks loetakse vaid juriidilisi isikuid ja teisi ettevõtteid, kes on laadimisteenuse kliendid.

2.6. Laadimisteenuse lepingu pakkumus ja lepingu sõlmimine

a) DCS esitab siduva pakkumuse laadimisteenuse osutamiseks. Klient saab tellida laadimisteenust, kui tal on BMW ConnectedDrive konto, ta on registreerunud laadimiskliendi alal ja ta on sõnaselgelt nõustunud Üldtingimustega. Tellimisprotsessi on kirjeldatud ka laadimisteenuse veebisaidil.

b) Sisestamisel tekkinud vigade parandamiseks saab klient registreerimise käigus klõpsata „tagasi“-nuppu ja sisestatud andmeid muuta. Enne tellimuse kinnitamist esitatakse kliendile info laadimisteenuste hindade kohta.

c) Pärast laadimisteenuse tellimuse esitamise protseduuri läbimist saadetakse kliendile e-kirjaga kinnitus koos hinnapaketi infoga ning Üldtingimused, millega klient on nõustunud, samuti info lepingust taganemise õiguse kohta (vt punkt 2.7).

d) Laadimisleping loetakse sõlmituks pärast tellimuse esitamise protseduuri läbimist.

e) Laadimislepingut säilitatakse DCS-is ning klient saab sellega tutvuda või selle alla laadida laadimisteenuse veebisaidi laadimisteenuse kliendialal.

2.7. Pakkumus ja laadimissündmuste teostamine

f) DCS võimaldab klientidel laadida  elektrisõidukeid laadimisteenuse partneri laadimisjaamas. Laadimiseks vajab klient laadimisteenuse lepingut.

g) Laadimisjaamas laadimiseks peab klient laadimisrakendust, laadimiskaarti vm autentimisvahendit kasutades tõendama, et neil on lubatud laadimist teostada.

h) Klient saab otsustada laadimissündmuse alguse ja lõpu, kasutades laadimisteenuses ja laadimisjaamas olemasolevat ja tema valitud kasutusliidest.

i) Laadimissündmuse hind sõltub olemasolevast või kliendi valitud tariifist. Osades riikides ja kliendi valitud tariifide puhul võivad kasutuspõhised tasud laadimise eest olla erinevates laadimisjaamades erinevad (vt punkt 7.1). Sellise tariifisüsteemi puhul näidatakse kliendile laadimisjaamas kohalduvat hinda laadimisrakenduses pärast sisselogimisandmetega sisselogimist. Hoolimata punktist 5.4 võtab DCS endale vastutuse näidatavate hindade õigsuse eest. Vastava tariifiga klient on kohustatud leidma kehtivad hinnad laadimisrakenduse kaudu laadimise alguses.

2.8. Keeled

Laadimisleping sõlmitakse eesti keeles. Üldtingimuste tõlked teistesse keeltesse on üksnes informatiivsed ning ei ole õiguslikult siduvad.

2.9. Lepingust taganemise õigus

Tarbijast kliendil on neljateistkümne päeva jooksul õigus lepingust taganeda.

Klienti teavitatakse käesolevaga, et tal on õigus lepingust taganeda järgmiselt:

Tagasivõtmise õigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil leping sõlmiti.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berliin, Saksamaa, Tel: +372 64 06 440, e-post: ee@bmw-public-charging.com) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi (Lisa 1), kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad teie valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist) põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui te olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne teile sellise maksete tagastamisega seoses teenustasusid.

Kui te soovisite, et teenuste osutamine või elektri tarnimine algaks taganemistähtaja jooksul, tasute te meile summa, mis on proportsionaalne osutatud teenuse või tarnitud kauba osaga ajani, mil te teatasite meile oma taganemisest käesolevast lepingust, võrreldes lepingu kogumahuga.

Taganemisõigust käitleva teabe lõpp

3. Laadimiskaart: Laadimiskaardi aktiveerimine ja sulgemine

3.1. Laadimisteenuse kasutamiseks on enamikus laadimisjaamades vaja aktiveeritud laadimiskaarti. Kui kliendil juba on laadimiskaart, saab ta sellise kaardi aktiveerida registreerimisprotsessi käigus. Kui laadimiskaarti ei ole, saab DCS saata kliendile aktiveerimiseks laadimiskaardi posti teel. Laadimiskaardid aktiveeritakse kliendi kontol, sisestades kaardi numbri ja kinnitades üksikasjad. Seejärel saab klient kinnitusmeili. Laadimiskaardi aktiveerimine võib kesta kuni 24 tundi.

3.2. Mõnedes laadimisjaamades on autentimiseks nõutav laadimisrakendus, mille saab alla laadida Apple Inc. App Store‘ist või Google Play Store‘ist ja sisaldab QR-koodi lugejat. Autentimiseks tuleb teil sisselogimisandmeid kasutades sisse logida.

3.3. Laadimiskaart jääb DCS-i omandisse. Klient kohustub enda laadimiskaarti ja sisselogimisandmeid hoolikalt hoidma. Laadimiskaardi või sisselogimisandmete kaotsimineku või varguse korral kohustub klient teatama sellest viivitamata DCS-ile (vt kontaktandmed punktis 10). Lisaks võib klient võtta laadimiskaardi sulgemiseks ühendust laadimisteenuse klienditeenindusega. Kliendile asenduskaardi väljastamine on tasuline (vt hinnakirja laadimisteenuse tariifide leheküljelt).

4. Lepingu tähtaeg ja kehtivus

4.1. Laadimisteenuse lepingul pole fikseeritud tähtaega ja mõlemad lepingupooled võivad selle lõpetada ühekuulise kirjaliku etteteatamisega kalendrikuu lõpul. Lõpetamisteatise saab esitada kliendikonto alal, kirjaliku teatise vormis või meiliga; see ei puuduta õigust lõpetada leping mõjuva põhjuse korral ette teatamata.

4.2. Lepingu lõppemisel kaotab laadimiskaart kehtivuse ning DCS blokeerib selle.

4.3. Kliendi poolt broneeritud lisapakettidele võivad kehtida erinevad tingimused ja etteteatamisajad.

5. Laadimisteenuse kasutamine ja saadavus

5.1. Rohkem teavet laadimisteenuse ning selle kasutamise ja saadavuse tehniliste üksikasjade kohta on laadimisteenuse veebisaidil. DCS osutab teenuseid kliendi elukohariigis ning teistes riikides vastavalt punktis 9 sätestatule.

5.2. Laadimisteenuse sujuvaimaks kasutamiseks on vaja sobivat nutitelefoni koos laadimisrakendusega ja kliendi registreerimist tema sisselogimisandmetega.

5.3. DCS püüab laiendada avalikule laadimisinfrastruktuurile juurdepääsu ja selle laadimisteenuse kaudu kasutamise võimalusi ning laiendada laadimisteenuse partnerite ringi Samas ei anna DCS mis tahes lubadusi ega garantiisid seoses saadavusega (nõuetekohane toimivus, elektrivarustuse olemasolu ja täislaadimise võimalus) ning kliendil puudub õigus nõuda juurdepääsu konkreetsetele laadimisjaamadele ja/või laadimisvõimalustele. Eelkõige ei ole kliendil õigust nõuda, et ta saaks alati kasutada samade laadimisteenuse partnerite laadimisinfrastruktuuri.

5.4. Ilma et see mõjutaks punkti 5.5 kohaldamist, ei anna DCS mis tahes lubadusi ega garantiisid, et Kasutajaliideste (vt punkt 1.4 a) kaudu edastatav staatiline ja/või dünaamiline info on ajakohane ja õige, sh info laadimisjaamade ja/või nende saadavuse kohta. Eelkõige on Klient teadlik, et nimetatud info pärineb kolmandatelt isikutelt (nt laadimisteenuse partneritelt). Sellele vaatamata kontrollib DCS siiski pisteliselt nimetatud info ajakohasust ja/või õigsust, et teenuse kvaliteeti pidevalt parandada. Info edastamine sõltub ka konkreetsete võrguoperaatorite mobiilsidemastide levist, mida võivad piirata ilmastikuolud, topograafilised olud, auto asukoht ning ümberkaudsed takistused (nt sillad, hooned jm).

5.5. Sõltuvalt valitud tariifist ja konkreetsest riigist võivad laadimiseansi kasutustasud olla konkreetsetes laadimisjaamades erinevad (vt punkt 7.1). Sellise tariifisüsteemi korral kuvatakse konkreetse laadimisjaama parasjagu kehtivad hinnad kliendile laadimisrakenduses, kui klient on eelnevalt sisselogimisandmeid kasutades sisse loginud. Erandina punktist 5.4 garanteerib DCS sel kuvatavate hindade õigsuse Kliendid, keda teenindatakse nimetatud tariifi alusel, kohustuvad tutvuma kehtivate hindadega enne laadimise alustamist.

5.6. Üldtingimuste alusel pakutavaid laadimisteenuseid on lubatud kasutada üksnes BMW ja BMW i marki autode laadimiseks

5.7. Kliendid võivad lubada laadimisteenuseid (eelkõige laadimiskaarti) kasutada oma perekonnaliikmetel või töötajatel, kuid klient ei või võtta sellise kasutamise eest tasu ning laadimisteenuseid võib kasutada üksnes kliendi enda auto laadimiseks Taolise kasutuse korral kohustub klient kasutajale eelnevalt selgitama laadimisjaamades järgitavat protseduuri. Muudel juhtudel võivad kolmandad isikud laadimisteenuseid kasutada üksnes DCS-i eelneval nõusolekul. Klient ei või kasutada ega võimaldada kolmandatel isikutel kasutada laadimisteenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel.

5.8. Klient kohustub täpselt järgima laaditava auto ja kasutatavate seadmete ja lisavarustuse (nt laadimisjuhtme) kasutusjuhendeid ning laadimisjaamade ja laadimiskoha operaatorite kasutustingimusi, millega saab tutvuda konkreetses laadimisjaamas. Rangelt on keelatud kasutada laadimisjuhtmeid või muid seadmeid ja lisavarustust, mis (i) ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt sertifitseeritud (nt CE sertifikaadiga), (ii) ei ole ette nähtud kasutamiseks konkreetsel autol või konkreetse laadimisteenuse partneri juures vastavalt laadimisjaamas välja pandud juhistele või (iii) on kahjustunud. Kliendi ülesandeks on tagada, et iga laadimisteenuse kasutaja rakendab laadimisjaamas laadimisel piisavalt oskusi ja hoolt.

5.9. Keelatud on kasutada laadimisjaamu, mis kuvavad avariiteadet või veateadet või millel on silmnähtavaid kahjustusi. Palume kliendil taolistest juhtudest teatada DCS-ile (vt kontaktandmed punktis 10).

5.10. Klient vastutab kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustel kogu süüliselt tekitatud kahju eest, mille on põhjustanud laadimisjaama, autentimiseks kasutatava laadimiskaardi või laadimisrakenduse valesti või loata kasutamine või valesti laadimine.

5.11. Selleks, et teil oleks juurdepääs oma kliendi- ja lepinguandmetele teie autotootja rakenduse või teie sõiduki vastava kuvaseadme kaudu ja ulatuses, mis on vajalik antud lepingu täitmiseks, esitab DCS liidese kaudu autotootjale selleks otstarbeks vajalikud andmed.

6. Laadimine ja autentimine; maksimaalne laadimis- ja seisuaeg; katkestused

6.1. Üldjuhul kasutatakse laadimisteenuse partneri laadimisjaamades klientide autentimiseks laadimiskaarti Mõnedes laadimisjaamades saab või peab autentimiseks kasutama ka laadimisrakendust. See kehtib eelkõige laadimisjaamade puhul, mis on varustatud sümboliga „intercharge“. Konkreetses laadimisjaamas kasutatavaid autentimisviise saab vaadata laadimisrakendusest või laadimisteenuse veebisaidilt.

6.2. Lubatav maksimaalne ühendusaeg ühes laadimisjaamas on 24 tundi järjest või alalisvooluga (DC) laadimise puhul 4 tundi järjest (maksimaalne laadimis- ja seisuaeg). Lisaks kohustub klient vabastama avalikult kasutatava parkimiskoha kohe pärast laadimisprotsessi või lubatud maksimaalse parkimisaja lõppu. DCS-ile maksimaalse laadimisaja või seisuaja ja/või parkimisaja ületamisest tekkida võivad kulud ning parkimisnõuete rikkumisega kaasnevad teisalduskulud ja trahvid kohustub tasuma klient.

6.3. DCS annab teada, et laadimisjaamade töös võib esineda katkestusi, mille põhjuseks on vääramatu jõud, nt streigid, tööseisakud, ametlikud ettekirjutused, aga ka tehnilised ja muud tööd, mis on vajalikud seadmete nõuetekohase toimimise tagamiseks või teenusekvaliteedi tõstmiseks (nt hooldus, remont, süsteemide tarkvarauuendused). Katkestusi võivad põhjustada ka tippkoormuse perioodidel tekkivad lühiajalised võimsuslüngad.

6.4. DCS ei vastuta laadimisteenuse lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, kui elektrivarustuse katkestus ja/või tõrge on põhjustatud elektrivõrgu häiretest (sh võrguühenduse katkestustest). See ei kehti juhul, kui DCS katkestab teenuse osutamise ilma põhjuseta. Kliendi taotlusel esitab DCS talle viivitamata info ohtliku juhtumi ja selle põhjuste kohta, juhul kui DCS-il on vastav info olemas või seda on võimalik mõistlike jõupingutustega hankida.

7. Tasu ja hinnad

7.1. Tasu laadimisteenuse ja teenuste kasutamise eest määratakse kindlaks vastavalt kokkulepitud tariifile ja koosneb üldjuhul järgmistest osadest:

j) fikseeritud igakuine põhitasu (sõltub kokkulepitud tariifist; mõne tariifi puhul võib kuu põhitasu sisaldada juba kasutustasusid (fikseeritud tariifid), ja

k) tasu tegelike laadimiste eest laadimisteenuse partneri laadimisjaamades (oleneb kokku lepitud tariifist), võimalikud tehingutasud ja võimalikud rändlustasud rändlusturgudel aset leidnud laadimiste eest.

Konkreetses tariifis kehtivad hinnad on esitatud hinnakirjas, millega saab tutvuda veebisaidil või rakenduses jaotise all „Juriidika“ > „Hinnakiri“. Kontrollige kehtivaid hindu enne laadimise alustamist laadimisrakendusest. Konkreetse laadimisjaama parasjagu kehtivad hinnad kuvatakse kliendile laadimisrakenduses, kui klient on eelnevalt sisselogimisandmeid kasutades sisse loginud. Muutuvate tariifide korral on DCS-il õigus muuta laadimisjaama tegeliku kasutuse hindu ja need kehtivad alates muudatuse tegemisest. Kliendid, keda teenindatakse nimetatud tariifi alusel, kohustuvad tutvuma kehtivate hindadega enne laadimise alustamist.

7.2. Igakuist põhitasu võetakse alates laadimisteenuse lepingu sõlmimisest või – tariifi muutmise korral – pärast hinnapaketi muudatuse aktiveerimist DCS-i poolt ning proportsionaalselt esimese kuu lõpuni jäänud ajaga.

7.3. Tegeliku kasutuse tasu võetakse iga laadimise eest alates selle algusest (st pistiku ühendamisest laadimispessa) kuni lõpuni (st pistiku väljatõmbamiseni laadimispesast) konkreetses riigis või konkreetses laadimisjaamas parajasti kehtivate hindade järgi. Rohkem infot rändlushindade kohta leiate vastava tariifi hinnakirjast või laadimisteenuse veebisaidilt. Laadimiste eest võetakse tasu kohaldatava tariifi hinnakirja järgi.

7.4. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Info kliendile kehtiva hinnapaketi hindade kohta lepingu sõlmimise seisuga saadetakse kliendile e-postiga (vt punkt 2.5c).

7.5. Kui mistahes partneri laadimisjaamas on väljas hinnad, võivad need erineda kliendiga lepingus kokku lepitud hindadest; kehtivad üksnes need hinnad, mis on kokku lepitud kliendi ja DCS-i vahel.

Muutuva tariifi süsteemi kehtimisel tasub klient vastavas laadimisjaamas laadimise alguses laadimisrakenduses kuvatud hindade alusel (tegeliku kasutamise eest).

7.6. hinnad välismaal laadides (rändlus) võivad erineda lepingu sõlmimise ajal pakutud hindadest. Enne laadimise alustamist välismaal peab klient end kohalduvate tingimustega kurssi viima. Nendel juhtudel ei kehti teabe edastamise ja teavitamise kohustus vastavalt käesolevate üldtingimuste jaotisele 1.2 ning selles sätestatud õiguslikud tagajärjed.

Välismaal laadides võidakse DCS-ile tasumisele kuuluv summa esitada mitte Suurbritannia valuutas, vaid mingis muus valuutas (välisvaluuta). Selleks, et muuta välisvaluutas arveldamine kliendi jaoks võimalikult lihtsaks, on DCS-il õigus konverteerida välisvaluutas esitatud nõuded Suurbritannia valuutaks ja nõuda seda konverteeritud summat kliendilt välisvaluuta asemel. Välisvaluutas tehtud laadimisprotsessi konverteerimise aluseks on Euroopa Keskpanga euro aluskurss eelmise pangapäeva lõpul enne laadimisprotsessi. Klient saab seda vaadata siit

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. DCS jätab endale õiguse teha kehtivatele ja/või uutele lepingutele tähtajalisi hinnasoodustusi (eripakkumised) valitud laadimisjaamades (vt punkt 7.1b).

7.8. Hinnatariifi vahetamiseks on nõutav poolte sellekohane kokkulepe; klient saab hinnapaketi vahetamist taotleda laadimisteenuse veebisaidil.

8. Arved ja maksetingimused

8.1. Klient saab igakuiste arvetega tutvuda laadimisteenuse veebisaidi kliendialal, kus on kättesaadav ka arveldusperioodi laadimiste loend koos kuupäevade, kohtade ja kestustega. Uute arvete saabumisest teavitatakse klienti e-postiga.

8.2. Kalendrikuu eest arvestatud tasud debiteeritakse järgmise kalendrikuu neljandal tööpäeval, kasutades kliendikonto registreerimisprotsessi käigus valitud makseviisi. Ärikliendid, kes tasuvad arve alusel (vt punkt 2.4), kohustuvad tasuma arve 14 päeva jooksul alates arve kättesaamisest arvel näidatud kontole. Ehkki üldjuhul püüab DCS esitada laadimisteenuste arve järgmisel kalendrikuul, ei saa DCS seda garanteerida (nt kuna laadimisteenuse partnerid võivad viivitada DCS-ile arvete esitamisega).

8.3. Klient võib DCS-iga tasaarvestada üksnes nõudeid, mille üle puudub vaidlus, mis tulenevad lepingust taganemisest või kohustuslikest õigusaktidest. Klient võib makseid kinni pidada üksnes juhul, kui kinnipidamise aluseks on laadimisteenuse lepingust tulenevad nõuded.

8.4. Kui kliendil on maksevõlgnevusi, on DCS-il õigus blokeerida laadimisteenuse kasutamine kliendi poolt.

9. Rändlus

Klient võib laadimislepingu alusel kasutada laadimiskaarti või laadimisrakendust ka teistes riikides peale enda elukohariigi. Kehtiv riikide nimekiri on kättesaadav laadimisteenuse veebisaidil.

10. Kontaktid

Tootega seotud üldiste küsimuste, arvete, kliendilepingute ja laadimiskaartidega seotud küsimuste ning tehniliste probleemide, eelkõige laadimisega seotud probleemide puhul võib klient kasutada laadimisteenuse veebisaidil välja toodud kontaktivõimalusi.

11. Garantii

11.1. Kehtivad seadusejärgsed garantiitingimused.

12. Lahtiütlus

12.1. Tavalise hooletuse korral vastutab DCS üksnes rikkumiste eest, mis seonduvad oluliste lepinguliste kohustustega (põhikohustused), näiteks nendega, mis loetakse laadimisteenuse lepingu sätetest ja eesmärgist tulenevalt konkreetselt DCS-il lasuvateks või on vajalikud laadimisteenuse lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ning mille täitmist klient võib nõuetekohaselt eeldada. Vastutus on piiratud hariliku kahjuga, mida oli võimalik laadimisteenuse lepingu sõlmimise ajal ette näha.

12.2. DCS-i esindajate, volitatud isikute ja töötajate isiklik vastutus piirdub nende tavalisest hooletusest tingitud rikkumiste korral samuti eelmises punktis kirjeldatuga.

12.3. Eespool sätestatu mõjuta DCS-i vastutust puuduse tahtliku varjamise või garantiikohustuse rikkumise korral ega tootevastutust käsitlevate õigusaktide alusel. Vastutuse piirang ei kehti petturliku kavatsuse, raske hooletuse ning surma, kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamise korral.

12.4. DCS ei ole laadimisjaamade operaator ning ei vastuta nagu laadimisjaamade operaatorid. Klient on teadlik, et võrgukatkestustest (sh võrguühenduse katkestustest) tingitud elektrivarustuse katkestuste või tõrgete korral võivad tekkida nõuded jaotusvõrgu operaatori vastu; taotluse korral loovutab DCS kliendile tekkinud kahjuga seotud õigused ja nõuded jaotusvõrgu operaatori vastu.

13. Isikuandmete kaitse

13.1. DCS peab oluliseks teenusekasutajate isikuandmete kaitset ning austab isikuandmete töötlemisel kasutajate privaatsust.

13.2. Täiendav teave isikuandmete töötlemise, isikuandmete kaitse ja andmeturbe kohta on esitatud privaatsuspoliitikas.

14. Kohtualluvus, vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

14.1. Laadimisteenuse lepingule ja kõikidele Üldtingimustest tulenevate õigussuhetele kohaldatakse Saksamaa õigust; ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei kohaldata. Tarbijast kliendi puhul on kliendi peamise elukoha riigi kohustuslikud tarbijakaitsesätted Saksamaa õiguse suhtes ülimuslikud, juhul kui need on kliendi jaoks soodsamad.

14.2. Kõik vaidlused, mis tulenevad õigussuhetest eraõiguslike või avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, lahendatakse üksnes München, Saksamaa kohtutes. Tarbijast klient, kelle peamine elukoht on mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis või Šveitsis, võib esitada nõude enda elukohariigis. DCS võib esitada tarbija vastu nõude üksnes tarbija elukohariigis.

14.3. Euroopa Komisjon on loonud veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kui te soovite juhtida meie tähelepanu probleemidele, palume meiega ühendust võtta.

14.4. DCS ei ole kohustatud osalema ega osale vaidluste lahendamisel tarbijavaidluste vahekohtus.

Viimati muudetud: detsember 2021


Lisa 1: Taganemisteate näidisvorm

Taganemisteate näidisvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Kellele:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Saksamaa

e-post: ee@bmw-public-charging.com

Käesolevaga soovin/soovime (*) taganeda lepingust, millega on ostetud järgmine kaup (*) / on tellitud järgmine teenus (*)

Laadimisteenuse lepingu number

Tellimuse esitamise kuupäev

Tarbija nimi / tarbijate nimed

Tarbija(te) aadress(id)

Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberkandjal)

Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.