Η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων είναι μία από τις βασικές μας μέριμνες. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσεκτικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων;

Η Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία (“DCS”), παρέχει στον πελάτη τις υπηρεσίες της BMW Charging ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και είναι υπεύθυνη για τις σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Ποια δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό και για πόσο καιρό αποθηκεύονται;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά τη σύναψη μιας σύμβασης ή με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες της επεξεργάζονται για τη σύναψη της σύμβασης αυτής, ώστε να επιτρέπεται στον πελάτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της (π.χ. φόρτιση σε έναν σταθμό φόρτισης) και να του χρεώνει τις υπηρεσίες της BMW Charging. (Άρθρο 6 (1)(b), Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ "GDPR").

Λύση συμβολαίων

Όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης, επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

  • Τα δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. επίθετο, όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Τα δεδομένα λογαριασμού (π.χ. λογαριασμός εισόδου, στοιχεία πληρωμής)
  • Τα δεδομένα οχήματος (VIN)

Τα συμβατικά δεδομένα διαγράφονται αυτομάτως μετά τη λήξη της σύμβασης της BMW Charging. Οι χρηματικές συναλλαγές διαγράφονται σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις μετά από 10 χρόνια.

Παροχή υπηρεσιών

Για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών BMW Charging από την DCS, επεξεργάζονται οι ακόλουθες (όπου απαιτούνται, προσωπικές) πληροφορίες (άρθρο 6(1)(b) GDPR):

  • Ένας ατομικός αναγνωριστικός αριθμός που αντιστοιχεί στην κάρτα BMW Charging αντίστοιχα με το μέσο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιεί ο πελάτης σε έναν σταθμό φόρτισης.
  • Οι καταγραφές λεπτομερειών φόρτισης που δείχνουν τις φορτίσεις που πραγματοποιούνται από τον πελάτη.
  • Η τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου γίνονται οι φορτίσεις και η τοποθεσία του πελάτη με την εμφάνιση ενός χάρτη για τη διευκόλυνση προσανατολισμού και τη διασφάλιση σωστών διευθύνσεων (η τοποθεσία μόνο στο βαθμό που προσφέρεται υπηρεσία ηλεκτρονικής διαδρομής και εφόσον ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία GPS στην εφαρμογή My BMW).
  • Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Παρόλο που η παροχή αυτών των δεδομένων δεν απαιτείται να για τη σύναψη σύμβασης, η DCS δεν μπορεί να σας παράσχει την αντίστοιχη υπηρεσία εάν τα δεδομένα αυτά δεν παρέχονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά από 90 ημέρες, εκτός εάν χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η παροχή των δεδομένων οχήματος του πελάτη είναι απαραίτητη για τον σωστό χειρισμό της χρέωσης της διαδικασίας φόρτισης με τον πάροχο υπηρεσιών μας. Ο αναγνωριστικός αριθμός οχήματος απαιτείται για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων συμβατικών σχέσεων.

Ως μέρος της εκτέλεσης της σύμβασης, προσλαμβάνουμε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τη σύμβασή μας και εν γνώσει μας.

Διασφάλιση ποιότητας προϊόντος, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Εκτός από την απλή παροχή υπηρεσιών, τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται επίσης για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών BMW Charging που προσφέρονται από την DCS και για την εξέλιξη των νέων σχετικών υπηρεσιών της DCS. Αυτές οι δραστηριότητες επεξεργασίας εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της DCS και της Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · Petuelring 130 · 80809 München (BMW AG), ώστε να συμμορφώνονται με τις υψηλές προσδοκίες που θέτουν οι πελάτες μας για υφιστάμενες υπηρεσίες και για να είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις μελλοντικές επιθυμίες των πελατών μας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Άρθρο 6(1)(f) GDPR). Για την προστασία του απορρήτου των πελατών μας, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με τρόπο που δεν ταυτοποιείται απευθείας ο πελάτης. Επιπλέον, τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την αποστολή άμεσης διαφήμισης για τις για τις δικές μας, παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα της DCS (Άρθρο 6(1)(f) GDPR). Για το σκοπό αυτό θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη μέσω e-mail ή μέσω της εφαρμογής. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαφωνήσει με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές επικοινωνίας.

Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, οι συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τους σταθμούς φόρτισης του δικτύου της DCS, να τους σχολιάσουν ή να μεταφορτώσουν περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες σε σταθμό φόρτισης (στο εξής «αξιολογήσεις»). Οι αξιολογήσεις αυτές αποθηκεύονται από την DCS μαζί με τα προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Η DCS διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει τις αξιολογήσεις στην ιστοσελίδα, στην εφαρμογή και μέσω άλλων καναλιών (στο εξής «συστήματα πρώτης διεπαφής») μαζί με τα αρχικά του πελάτη, προκειμένου να τις καταστήσει διαθέσιμες σε άλλους χρήστες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας των πελατών. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να καταστήσει η DCS τις αξιολογήσεις διαθέσιμες στους συνεργάτες του δικτύου της DCS για να τις εμφανίζουν στα δικά τους συστήματα πρώτης διεπαφής. Κάθε τέτοια χρήση αξιολόγησης από την DCS ή από συνεργάτη του δικτύου της DCS πραγματοποιείται κατά τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα του χρήστη σε ανώνυμη μορφή, δηλ. με αποκλειστική χρήση των αρχικών του χρήστη και χωρίς άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει την αξιολόγησή του μέσω ενός σταθμού φόρτισης ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στα αντίστοιχα συστήματα πρώτης διεπαφής.

Εκτός των άλλων, στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές αναλύουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστης. Αυτό μας βοηθά να προσαρμόσουμε την ποιότητα και την ευκολία χρήσης των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο των εφαρμογών για κινητές συσκευές σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη (Άρθρο 6(1)(f) GDPR). Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον της DCS, να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη επεξεργασία στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές.

Σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά χρήστη στις εφαρμογές μας κινητές συσκευές, γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων κατηγοριών δεδομένων:

Γενική χρήση: Έναρξη και λήξη της χρήσης (ημερομηνία και ώρα), διάρκεια παραμονής, χρήση μεμονωμένων λειτουργιών, κουμπιά και προβολές σελίδων, συμπεριφορά αναζήτησης και όροι αναζήτησης, χρήση ενεργειών όπως π.χ. κωδικοί έκπτωσης

Δεδομένα σχετικά με συσκευές: Τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, ρυθμίσεις γλώσσας, ζώνες ώρας, τοποθεσία, ρυθμίσεις εφαρμογής, σφάλματα εφαρμογής και άλλα σφάλματα

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς υπηρεσιών IT, εφοδιασμού, τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης πελατών και είσπραξης. Μπορεί επίσης να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή σε τρίτες χώρες. Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαθέτουν προστασία δεδομένων συγκρίσιμη με το πρότυπο του ΕΟΧ μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Ωστόσο, σε άλλες τρίτες χώρες στις οποίες ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην υπάρχει ενιαία υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων λόγω έλλειψης νομικών κανονισμών. Εάν συμβαίνει αυτό, διασφαλίζουμε ότι η προστασία των δεδομένων είναι επαρκώς εγγυημένη. Αυτό είναι δυνατό μέσω δεσμευτικών κανόνων εταιρείας, τυπικών συμβατικών ρητρών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιητικών ή αναγνωρισμένων κωδίκων δεοντολογίας. Επιπλέον, η μεταφορά δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει αυτήν τη συγκατάθεση εκ των προτέρων. Επικοινωνήστε μαζί μας, εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου και έρευνα αγοράς σε βάση συναίνεσης

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον βαθμό που περιγράφεται στη δήλωση συγκατάθεσης, π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή έρευνας αγοράς και ανάλογα με την περίπτωση αποκαλύπτονται σε τρίτους (Άρθρο 6(1)(a) GDPR). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημίσεων για τις δικές μας, παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα της DCS (Άρθρο 6 (1)(στ) GDPR), μέσω email ή στην εφαρμογή. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ανά πάσα στιγμή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση για τις δικές μας παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα DCS μέσω ενός συνδέσμου σε email.

Νομικές υποχρεώσεις

Επιπλέον, η DCS θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα εάν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει (Άρθρο 13(1)(c), Άρθρο 6(1)(c) GDPR). Για παράδειγμα, η DCS μπορεί νομικά να υποχρεούται να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες αρχές ή σε τρίτους.

Υπηρεσίες τρίτων (Google Maps)

Για να διασφαλιστεί η σωστή εισαγωγή διευθύνσεων, έχουμε ενσωματώσει στον ιστότοπό μας την υπηρεσία Google Maps της Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία) μέσω API (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών). Σε αυτό το θέμα, η Google ενεργεί για λογαριασμό μας. Για να προβληθεί το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, η Google πρέπει να λάβει τη διεύθυνση σας IP, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να σας προσφέρει το ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Η νομική βάση για την επεξεργασία προκύπτει από το Άρθρο 6(1)(c) GDPR), δηλ. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των όρων μιας σύμβασης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Maps και με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψετε τη μεταβίβαση δεδομένων στο Google απενεργοποιώντας το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή χάρτη στις σελίδες μας.

Η Google μπορεί να μεταβιβάσει τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας Google Maps σε τρίτους, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το Google Maps περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου. Εκεί, επίσης θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, καθώς και για τις επιλογές ρυθμίσεων προστασίας ιδιωτικού απορρήτου: https://policies.google.com/privacy

Σε ποιον μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για πελάτες που έχουν εγγραφεί μαζί μας με "BMW ID", διαβιβάζουμε τα δεδομένα οχήματος (VIN - αναγνωριστικό αριθµό οχήµατος), το BMW ID και το αναγνωριστικό συμβολαίου φόρτισης στην BMW AG, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, η οποία απαιτείται για την εγγραφή και την τιμολόγηση. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου για να διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μία κατάχρηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

  • Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
  • Επιπλέον, η πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται μόνιμα προκειμένου να εντοπιστεί και να αποτραπεί η κατάχρηση σε πρώιμο στάδιο.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό. Εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για πολλαπλούς σκοπούς, διαγράφονται αυτόματα ή αποθηκεύονται σε μορφή που δεν αποκαλύπτει άμεσα την ταυτότητά σας, μόλις εκπληρωθεί ο τελευταίος καθορισμένος σκοπός.

Επικοινωνώντας μαζί μας, τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμά σας να υποβάλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση/διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτούς, επικοινωνήστε με την εταιρεία: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Εάν πιστεύετε ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ή τις καταγγελίες σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη ρυθμιστική αρχή.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλώ επικοινωνήστε με την:

Digital Charging Solutions GmbH

Λέξη-κλειδί: Ασφάλεια δεδομένων

Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία

E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com


Έκδοση: 20.02.2024